Her er et lille referat af Generelforsamlingen som blev afholdt d. 26.10.2018.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent
ad 1) Rene Kærgård

Pkt. 2 Valg af  stemmetællere
ad 2) Jesper og Morten Larsen

Pkt. 3 Aflæggelse af beretning ved Formanden
ad 3) Sæsonen har været både op og ned. Der har været medlemstilbagegang i ungdomsafdelingen. U10 er især hårdt ramt, hvilket nok skyldes at Kristoffer er stoppet som træner for dette hold. U11 har gjort et stort og godt stykke arbejde, og team Ivan har været rigtig gode til at involvere forældrene i deres arbejde. Kontingentlister fra trænerne er problematisk, hvilket der skal rettes op på. Seniorholdene er det gået rigtig godt for, hvilket skyldes de to trænere og et fantastisk kammeratskab.
Formandens beretning vedtaget.

Pkt.4 Fremlæggelse af  det reviderede regnskab
ad 4) Se vedlagte bilag. Der blev talt om forskellige tiltag, der kan bidrage til et bedre budget. Bl.a. kunne der spares penge ved ændring af alarm og teleselskab.
Budgettet blev vedtaget.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
ad 5) Ingen forslag.

Pkt.6 Valg af Formand  (Lige År)
ad 6) Niels Bent blev valgt som formand.

Pkt.6,1    Valg af Bestyrelses Medlemmer
På Valg er: Kristoffer Pedersen og Martin Møller
ad 6,1) Ivan træder ind i stedet for Kristoffer.

Pkt.7 Valg af  2 suppleanter til bestyrelsen
ad 7) Morten Larsen og Rene Kærgård blev valgt som suppleanter.

Pkt.8 Valg af 2 revisorer: Jakob Elkjær Pedersen og Henrik Falkenberg, samt 1 revisor suppleant Kennet Larsen
ad 8) Jakob E.P. og Henrik Falkenberg fortsætter som revisorer.
Endvidere fortsætter Kennet Larsen som revisor suppleant.

Pkt.9 Eventuelt
ad 9) Det blev foreslået, at der bliver nedsat et udvalg, der skal tiltrække nye trænere og spillere.
Der blev diskuteret lidt omkring sponsorater seniorer kontra ungdom. Den diskussion blev dog lukket af ordstyreren, som mente at den var taget på et tidligere møde.

Formanden takkede for det store fremmøde til generalforsamlingen.

KONSTITUERING:

Formand Niels Bent Petersen

Næstformand Jakob Witten Hjaltason

Kasser Jonas Bæk Bertelsen (Forretningsfører Ib Helt)

Ungdomsformand Ivan Nygaard Hansen

Sekretær Martin Møller

Suppleant Morten Larsen

Suppleant Rene Kærgård

Pkt. 4 bilag:
Budget